แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ปรับปรุงและเพิ่มเติมการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10456
ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงและเพิ่มเติมการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/11540
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 27 ก.ย. 2559
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ท่าผา อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณา โครงการ ปรับปรุงและเพิ่มเติมการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปรับปรุงและเพิ่มเติมการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 Monitor 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
หน้าปก
ส่วนหน้า
CONTENT
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1-1
ภาคผนวกที่ 1-2
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3-1
ภาคผนวกที่ 3-2
ภาคผนวกที่ 3-3
ภาคผนวกที่ 3-4
ภาคผนวกที่ 3-5
ภาคผนวกที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1-1
ภาคผนวกที่ 1-2
ภาคผนวกที่ 1-3
ภาคผนวกที่ 1-4
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1(1)
ภาคผนวกที่ 1(2)
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3(1)
ภาคผนวกที่ 3(2)
ภาคผนวกที่ 3(3)
ภาคผนวกที่ 3(4)
ภาคผนวกที่ 3(5)
ภาคผนวกที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)