แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 19 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (ขนาดกำลังผลิตสูงสุด 19 เมกะวัตต์)

ลำดับโครงการ 1045
ชื่อโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (ขนาดกำลังผลิตสูงสุด 19 เมกะวัตต์)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ วว 0804/15565
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 18 พ.ย. 2540
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ 54 ม.5 ต.ตาลเดี่ยว แก่งคอย ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ 036-376-100
โทรสาร 036-376-107
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 14.568896 100.97004800000002
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ ระยะดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 วว 0804/15565 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานฉบับสมบูรณ์ - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 ผลการติดตามโครงการประสบอุทกภัยปี 2554 - การติดตามโครงการ
4 รายงาน Monitor 2/2555 (กค.-ธค.) - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 Monitor 1/2555 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 Monitor 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)