แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 20 กันยายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า พระราม 9

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10441
ชื่อโครงการ โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า พระราม 9
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/11630
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 29 ก.ย. 2559
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บางกะปิ อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า พระราม 9 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า พระราม 9 - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 Monitor 2/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
หน้าปก
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
หน้าปก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
หน้าปก
ปกใน
หนังสือรับรองจัดทำรายงาน ตต.1
หนังสือรับรองจัดทำรายงาน ตต.2
สารบัญ
บทที่ 1 ศุภาลัย เวอเรนด้า
บทที่ 2 ศุภาลัย เวอเรนด้า
บทที่ 3 ศุภาลัย เวอเรนด้า
บทที่ 3 ศุภาลัย เวอเรนด้า
ภาคผนวก 1ก
ภาคผนวก 2ก
ภาคผนวก 3ก
ภาคผนวก 4ก
ภาคผนวก 5ก
ภาคผนวก 6ก
ภาคผนวก 6ก
ภาคผนวก 7ก
ภาคผนวก ข ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ค หนังสือเห็นชอบ
ภาคผนวก ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก จ เอกสารสอบเทียบ
ภาคผนวก ฉ หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
หน้าปก
ปกใน
ตต.1
ตต.2
สารบัญ
บท 1
บท 2
บท 3
ภาคผนวก 1ก
ภาคผนวก 2ก
ภาคผนวก 3ก
ภาคผนวก 4ก
ภาคผนวก 5ก
ภาคผนวก 6ก
ภาคผนวก 7ก
ภาคผนวก ข ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ค หนังสือเห็นชอบ
ภาคผนวก ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก จ เอกสารสอบเทียบ
ภาคผนวก ฉ หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)