แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 08 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกอีพีเอส ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10409
ชื่อโครงการ โครงการ โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกอีพีเอส ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.9/9338
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 11 ส.ค. 2559
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เชิงเนิน อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ ข3-53(5)-56/59รย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณา โครงการ โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกอีพีเอส ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
หน้าปก
หนังสือรับรองรายงาน
สารบัญ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก_1
ภาคผนวก_2
ภาคผนวก_3
ภาคผนวก_4
ภาคผนวก_5
ภาคผนวก_6
ภาคผนวก_7
ภาคผนวก_8
ภาคผนวก_9
ภาคผนวก_10
ภาคผนวก_11
ภาคผนวก_12
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
CHAPTER 1
CHAPTER 2
CHAPTER 3
CHAPTER 3
CHAPTER 4
Appendix 1.1
Appendix 1.2
Appendix 1.3
Appendix 1.4
Appendix 1.5
Appendix 2
Appendix 3.1
Appendix 3.2
Appendix 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
CHAPTER 1
CHAPTER 2
CHAPTER 3
CHAPTER 4
Appendix 1.1
Appendix 1.2
Appendix 1.3
Appendix 1.4
Appendix 2
Appendix 3
Appendix 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกอีพีเอส 1/2561 - Monitor รอบ มกราคม ถึง มิถุนายน