แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 มกราคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงงานผลิตปูนซีเมนต์และระบบสาธารณูปโภคสนับสนุน (การเพิ่มกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ของโรงงาน 2 และการเพิ่มหน่วยผลิตไฟฟ้าของโรงงาน 1 ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ และโรงงาน 2 ขนาด 12 เมกะวัตต์)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10376
ชื่อโครงการ โครงการโรงงานผลิตปูนซีเมนต์และระบบสาธารณูปโภคสนับสนุน (การเพิ่มกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ของโรงงาน 2 และการเพิ่มหน่วยผลิตไฟฟ้าของโรงงาน 1 ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ และโรงงาน 2 ขนาด 12 เมกะวัตต์)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/8804
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 01 ส.ค. 2559
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ทับกวาง อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 14.62359 101.09568999999999
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณา โครงการโรงงานผลิตปูนซีเมนต์และระบบสาธารณูปโภคสนับสนุน (การเพิ่มกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ของโรงงาน 2 และการเพิ่มหน่วยผลิตไฟฟ้าของโรงงาน 1 ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ และโรงงาน 2 ขนาด 12 เมกะวัตต์) - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตปูนซีเมนต์และระบบสาธารณูปโภคสนับสนุน (การเพิ่มกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ของโรงงาน 2 และการเพิ่มหน่วยผลิตไฟฟ้าของโรงงาน 1 ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ และโรงงาน - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
ปกหน้า
content
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 2 (Picture) - Part (3.2-1 ถึง 8.1-6)
Chapter 2 (Picture) - Part (9.1-1-10.1-1)
Chapter 2 (Picture) - Part (10.1-2 ถึง ‡ 10.7-1 )
Chapter 2 (Picture) - Part (10.7-2 57 ถึง ‡ 13.4-1 )
Chapter 3
เอกสารแนบ 1-11
เอกสารแนบ 12-18
เอกสารแนบ 19-23
เอกสารแนบ 24-26
เอกสารแนบ 27-29
เอกสารแนบ 30-35
เอกสารแนบ 36-40
เอกสารแนบ 41-47
เอกสารแนบ 48-52
Index
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข1-ข2
ภาคผนวก ข3-ข4
ภาคผนวก ข5-ค
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
ปกหน้า
Index
Content
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
เอกสารแนบ 1-14
เอกสารแนบ 15-24
เอกสารแนบ 25-32
เอกสารแนบ 33-40
ภาคผนวก ก-ข1
ภาคผนวก ข2 - ข4
ภาคผนวก ข5-ค
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
สารบัญ
ใบคั่น
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5
ปกหลัง SCP
ปกหน้า SCP
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ปกหน้า
หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน
สารบัญ
บทที่ 1 (SCP)
บทที่ 2 (SCP K3)
บทที่ 2 (SCP K5&6)
บทที่ 3 (SCP)
เอกสารแนบ 1-4 (SCP K3)
เอกสารแนบ 5-15 (SCP K3)
เอกสารแนบ 1-9 (SCP K5&6)
เอกสารแนบ 10-14 (SCP K5&6)
ภาคผนวก (SCP)
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
รายงานบทที่ 1 - บทที่ 3
ภาคผนวก 1 - 18
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข1-ข2 (SCP)
ภาคผนวก ข3-ค (SCP)
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ปกหน้า (SCCC)
สารบัญ (SCCC)
ใบคั่น (SCCC)
หนังสือรับรองรายงาน (SCCC)
บทที่ 1 (SCCC)
บทที่ 2 (SCCC)
บทที่ 3 (SCCC)
เอกสารแนบ 1-4 (SCCC)
เอกสารแนบ 5-21 (SCCC)
เอกสารแนบ 22-32 (SCCC)
เอกสารแนบ 33-42 (SCCC)
เอกสารแนบ 43- ภาคผนวก ก (SCCC)
ภาคผนวก ข1-2 (SCCC)
ภาคผนวก ข 3-4 (SCCC)
ภาคผนวก ข5-ค (SCCC)
ปกหลัง (SCCC)
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
SCCC_Chapter 1
SCCC_Chapter 2 (1)
SCCC_Chapter 2 (2)
SCCC_Chapter 2 (3)
SCCC_Chapter 3
SCCC_Appendix 1 of 5
SCCC_Appendix 2 of 5
SCCC_Appendix 3 of 5
SCCC_Appendix 4 of 5
SCCC_Appendix 5 of 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
10 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
SCP_Chapter 1
SCP_Chapter 2
SCP_Chapter 3 (1)
SCP_Chapter 3 (2)
SCP_Appendix 1 of 6
SCP_Appendix 2 of 6
SCP_Appendix 3 of 6
SCP_Appendix 4 of 6
SCP_Appendix 5 of 6
SCP_Appendix 6 of 6
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)