แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลวสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10336
ชื่อโครงการ โครงการ ท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลวสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.4/8174
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 15 ก.ค. 2559
ประเภทโครงการ คมนาคม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บางกุ้ง อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี)
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณา โครงการ ท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลวสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลวสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2 - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
ปกหน้า
หนังสือรับรองรายงาน
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก-01 EIA
ภาคผนวก ข-01 เอกสารชี้แจงแบบการก่อสร้าง
ภาคผนวก ข-02 การตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักร
ภาคผนวก ข-03 คู่มือด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข-04 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือน
ภาคผนวก ข-05 หนังสือขออนุญาตขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินกับกรมเจ้าท่า
ภาคผนวก ข-06 เอกสารแสดงกาประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของโครงการ
ภาคผนวก ข-07 การคัดเลือกบุคคลในพื้นที่เข้าปฏิบัติงาน
ภาคผนวก ข-08 แผนป้องกันอัคคีภัย
ภาคผนวก ข-09 ประกันคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
ภาคผนวก ข-10 ใบประกอบวิชาชีพวิศวกร
ภาคผนวก ข-11 บันทึกปริมาณการจราจรทางบก
ภาคผนวก ข-12 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
ภาคผนวก ข-13 บันทึกสถิติอุบัติเหตุ/การบาดเจ็บ
ภาคผนวก ค-01 ผลการตรวจวัด
ภาคผนวก ค-02 ผลการตรวจวัด
ภาคผนวก ง เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก จ หนังสือขึ้นทะเบียบ Lab
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
Content
Chapter1
chapter2
chapter3
chapter4
ก-1
ข-1
ข-2
ข-3
ข-4
ข-5
ข-6
ข-7
ข-8
ข-9
ข-10
ข-11
ข-12
ข-13
ค-1


- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
Cover
content
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค-1
ภาคผนวก ค-2
ภาคผนวก ค-3
ภาคผนวก ค-4
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
เอกสารส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข-1
ภาคผนวก ข-2
ภาคผนวก ข-3
ภาคผนวก ข-4
ภาคผนวก ข-5
ภาคผนวก ข-6
ภาคผนวก ข-7
ภาคผนวก ข-8
ภาคผนวก ข-9
ภาคผนวก ข-10
ภาคผนวก ข-11
ภาคผนวก ข-12
ภาคผนวก ข-13
ภาคผนวก ข-14
ภาคผนวก ข-15
ภาคผนวก ข-16
ภาคผนวก ข-17
ภาคผนวก ข-18
ภาคผนวก ข-19
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
01. SURAT2_ส่วนหน้า(Jan-Jun2020)1-2563
02. SURAT2_Chapter 1 (Jan-Jun2020)1-2563
03. SURAT2_Chapter 2 (Jan-Jun2020)1-2563
04. SURAT2_Chapter 3 (Jan-Jun2020)1-2563
05. SURAT2_Chapter 4 (Jan-Jun2020)1-2563
06. SURAT2_ภาคผนวก ก
07. SURAT2_ภาคผนวก ข1-ข4
08. SURAT2_ภาคผนวก ข5-ข8
09. SURAT2_ภาคผนวก ข9-ข12
10. SURAT2_ภาคผนวก ข13
11. SURAT2_ภาคผนวก ข14 - ข18
12. SURAT2_ภาคผนวก ข19 - ข23
13. SURAT2_ภาคผนวก ค
14. SURAT2_ภาคผนวก ง
15. SURAT2_ภาคผนวก จ
16. SURAT2_ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)