แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 21 มิถุนายน 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการนิคมอุตสาหกรรม อิสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย

เลขที่อ้างอิงโครงการ 1031
ชื่อโครงการ โครงการนิคมอุตสาหกรรม อิสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ วว 0804/14288
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 17 ต.ค. 2540
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ตำบลมายางพร (ตาสิทธ์) ปลวกแดง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 12.695567 101.13019800000006
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ครั้งที่ 4) บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด อุตสาหกรรม 15 ก.ย. 2563 ทส 1010.3/12095
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
14725
2 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม อุตสาหกรรม หรือ โครงการที่มีลักษณะ เช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการ จัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม 17 ก.พ. 2558 ทส 1009.3/1948
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
13546
3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโดยขอปรับปรุงผังแม่บทนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด อุตสาหกรรม 24 ม.ค. 2549 ทส 1009/679
ที่อยู่ - ปลวกแดง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
2669
4 โครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด อุตสาหกรรม 08 พ.ค. 2545 วว 0804/4975
ที่อยู่ - ปลวกแดง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
1853
5 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดโครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด อุตสาหกรรม 07 ม.ค. 2545 วว 0804/142
ที่อยู่ ตำบลมายบยางพร ปลวกแดง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
1795