แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 23 กันยายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ คอนโด ยู เกษตร - นวมินทร์

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10301
ชื่อโครงการ โครงการ คอนโด ยู เกษตร - นวมินทร์
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/7699
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 05 ก.ค. 2559
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล อนุสาวรีย์ อำเภอ บางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี)
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณา โครงการ คอนโด ยู เกษตร - นวมินทร์ - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ คอนโด ยู เกษตร - นวมินทร์ - หนังสือเห็นชอบ
3 Monitor 2/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม คอนโด ยู เกษตร - นวมินทร์ - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ เม.ย. ถึง มิ.ย.2563
บทที่ 1
บทที่ 2
บบที่ 3
บบที่ 4
สารบัญ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)