FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10289
ชื่อโครงการ โครงการ สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.4/6819
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 14 มิ.ย. 2559
ประเภทโครงการ คมนาคม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เสาเล้า อำเภอ หนองกุงศรี จังหวัด กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อื่นๆ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว อ.สหัสขันธ์-อ.สามชัย กรมทางหลวงชนบท คมนาคม 23 พ.ย. 2559 ทส 1009.4/14263
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ สามชัย จังหวัด กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ -
10564