แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โครงการผลิตลวดทองแดงส่วนขยาย ครั้งที่ 1

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10279
ชื่อโครงการ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โครงการผลิตลวดทองแดงส่วนขยาย ครั้งที่ 1
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EHIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/6521
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 06 มิ.ย. 2559
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 13.46872 101.00611000000004
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โครงการผลิตลวดทองแดงส่วนขยาย - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โครงการผลิตลวดทองแดงส่วนขยาย ครั้งที่ 1 - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ฉ
บทที่ 2 (1)
บทที่ 3(1)
บทที่ 3 (2)
บทที่ 3(3)
บทที่ 3(4)
บทที่ 4(1)
บทที่ 4(2)
บทที่ 2(2)
บทที่ 2(3)
ภาคผนวก ค (1)
ภาคผนวก ค(2)
ภาคผนวก ค (3)
ภาคผนวก ค (4)
ภาคผนวก ค (5)
ภาคผนวก ค (6)
ภาคผนวก ค (7)
ภาคผนวก ค(8)
ภาคผนวก ค (9)
ภาคผนวก ค (10)
ภาคผนวก ค (11)
ภาคผนวก ค (12)
ภาคผนวก ข(1)
ภาคผนวก ข (2)
ภาคผนวก ข(3)
ภาคผนวก ข (4)
ภาถผนวก ข (5)
ภาคผนวก ข (6)
ภาคผนวก ข (7)
ภาคผนวก ข (8)
ภาคผนวก ข(9)
ภาคผนวก ข (10)
ภาคผนวก ข (11)
ภาคผนวก ข (12)
ภาคผนวก ข (13)
ภาคผนวก ข (14)
ภาคผนวก ข (15)
ภาคผนวก ข (16)
ภาคผนวก ข (17)
ภาคผนวก ข(18)
ภาคผนวก ข (19)
ภาคผนวก ข (20)
ภาคผนวก ข (21)
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1
บทที่ 3
บทที่ 2 (1)
บทที่ 2 (2)
บทที่ 2 (3)
บทที่ 5
บทที่ 4 (1)
บทที่ 4 (2)
ภาคผนวก ข (3)
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
1.ปก+สารบัญ
2.บทที่ 1
3.บทที่ 2
4.บทที่ 3
5.บทที่ 4
6.บทที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)