FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10074
ชื่อโครงการ โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1005/ว7628
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 28 มิ.ย. 2556
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ บริเวณสันเขายายเที่ยง บ้านยายเที่ยงเหนือ ซอย - ถนน - ตำบล คลองไผ่ อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 14.78107 101.56372899999997
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 - รายงานฉบับสมบูรณ์
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 ฉบับที่ 5 (ม.ค.-มิ.ย.61)
ภาคผนวก รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 ฉบับที่ 5 (ม.ค.-มิ.ย.61)
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
Content LTK Wind Vol.6 Jul-Dec 2018
Appendix LTK Wind Vol.6 Jul-Dec 2018
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
หน้าปก
หน้าปกรอง
หนังสือรับรอง
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 ฉบับที่ 8 ปี 62.2
เอกสารแนบ โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 ฉบับที่ 8 ปี 62.2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)