FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน ครั้งที่ 2

เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด เกาะขนุน
เลขที่อ้างอิงโครงการ 10019
ชื่อโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน ครั้งที่ 2
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/5049
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 28 เม.ย. 2559
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เกาะขนุน อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 13.69243 101.41781200000003
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด เกาะขนุน บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด พลังงาน 11 เม.ย. 2556 ทส. 1009.7/4308
ที่อยู่ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ -
6634