แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 มกราคม 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พฤฒิพงษ์ก่อสร้าง


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0673530000048

ที่อยู่ 20-22 ซอย - ถนน สันคูเมือง
แขวง/ตำบล ในเมือง เขต/อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์

จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2541 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พฤฒิพงษ์ก่อสร้าง มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้