FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 เมษายน 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105540003089

ที่อยู่ 1 ซอย - ถนน ปูนซิเมนต์ไทย
แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2541 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โคงการ ผลิตแผ่นอะครีลิกแบบต่อเนื่อง อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
21 พ.ค. 2551 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 12119
2 โครงการผลิตเมธิลเมตาครีเลต อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
13 ต.ค. 2541 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 1257