แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท แกรนิตเพชรบูรณ์ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0645531000027

ที่อยู่ 246 ซอย - ถนน รัชดาภิเษก
แขวง/ตำบล ห้วยขวาง เขต/อำเภอ ห้วยขวาง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท แกรนิตเพชรบูรณ์ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 4 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ เหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต คำขอประทานบัตรที่ 1/2560 เหมืองแร่
ฉะเชิงเทรา
28 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14695
2 โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินทราเวอร์ทีน ประทานบัตรที่ 24903/15989 เหมืองแร่
สระบุรี
31 พ.ค. 2554 เปิดดำเนินการ 6102
3 โครงการเหมืองแร่ประดับชนิดหินแกรนิต ประทานบัตรที่ 28144/15025 เหมืองแร่
ตาก
04 พ.ค. 2535 หยุดดำเนินการชั่วคราว 148
4 โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต ประทานบัตรที่ 25749/14650 เหมืองแร่
ตาก
22 เม.ย. 2535 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ 110