FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท สหศิลาแก้ว จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0215533000532

ที่อยู่ 001 ซอย โชคดี ถนน สุขุมวิท
แขวง/ตำบล เนินพระ เขต/อำเภอ เมืองระยอง

จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2541 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท สหศิลาแก้ว จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 26325/16341 เหมืองแร่
จันทบุรี
30 พ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 11266
2 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อการก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 26305/15192 เหมืองแร่
จันทบุรี
14 ก.ค. 2541 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 1177