แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 07 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105534004419

ที่อยู่ 5 ซอย - ถนน ไอ-7
แขวง/ตำบล มาบตาพุด เขต/อำเภอ เมืองระยอง

จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150

โทรศัพท์ 038698698

โทรสาร 038698699

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -


แผนที่ตั้งสำนักงาน
   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2541 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2547 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 5 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โครงการผลิตผลิตภัณฑ์จาก Mixed C4 (ครั้งที่ 5) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
15 พ.ค. 2562 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 13475
2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตภัณฑ์จาก Mixed C4 ครั้งที่ 3 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
19 ก.พ. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 12785
3 โครงการโรงงานผลิต NBR LATEX บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
13 ต.ค. 2551 เปิดดำเนินการ 3556
4 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างถ้ง Mixed C4 ความจุ 2,000 ตัน เพิ่ม 1 ถัง อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
25 พ.ค. 2547 เปิดดำเนินการ 2145
5 โครงการขยายหน่วยการผลิตและผลิตยางสังเคราะห์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
14 ส.ค. 2541 เปิดดำเนินการ 1154