แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 19 กันยายน 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ทุ่งสีคอนสตรัคชั่น จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0545523000022

ที่อยู่ 553 หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล ไชยสถาน เขต/อำเภอ เมืองน่าน

จังหวัด น่าน รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2541 1 0 1 0 0 0 0 0 0
รวม 1 0 1 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ทุ่งสีคอนสตรัคชั่น จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้