แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105530016978

ที่อยู่ 888/168-169 ซอย - ถนน เพลินจิต
แขวง/ตำบล ลุมพินี เขต/อำเภอ ปทุมวัน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2540 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2547 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2555 1 0 1 0 0 0 0 0 0
รวม 3 0 3 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 3 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการโรงงานผลิตเส้นใยอะครีลิค (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2 ) ของบริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
สระบุรี
10 ส.ค. 2555 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 6567
2 โครงการส่วนขยายโรงงานไทยอะครีลิคไฟเบอร์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
สระบุรี
31 พ.ค. 2547 ระยะดำเนินการ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการส่วนขยายโรงงานไทยอะครีลิคไฟเบอร์ (2/2555) 0/0 2150
3 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (ขนาดกำลังผลิตสูงสุด 19 เมกะวัตต์) พลังงาน
สระบุรี
18 พ.ย. 2540 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 1045