แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 สิงหาคม 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105507001757

ที่อยู่ 25 ชั้น 24 ซอย - ถนน สาทรใต้
แขวง/ตำบล ทุ่งมหาเมฆ เขต/อำเภอ สาทร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2542 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2548 1 0 1 0 0 0 0 0 0
รวม 2 0 2 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 5 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล (ครั้งที่ 7) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
29 มี.ค. 2562 เปิดดำเนินการ 1/2562 13201
2 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล (ครั้งที่ 4) อุตสาหกรรมคลอ-แอลคาไลน์ (Chlor-alkaline industry) ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เป็นวัตถุดิบในการผลิต โซเดียม คาร์บอเนต (Na2CO3) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) คลอรีน (Cl2) โซเดียมไฮโพคลอไรด์ (NaOCl) และปูนคลอรีน (Bleaching Powder)
สมุทรปราการ
23 ก.พ. 2561 เปิดดำเนินการ 1/2562 11815
3 โครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตคลอร์-แอลคาไล โดยใช้เซลล์ไฟฟ้าเมมเบรน (MTA-7 Project) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
สมุทรปราการ
05 เม.ย. 2548 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2556 2471
4 โครงการผลิตคลอแอลคาร์ไลน์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
16 เม.ย. 2542 เปิดดำเนินการ 1350
5 โครงการท่าเทียบเรือ บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด คมนาคม
สมุทรปราการ
26 ส.ค. 2531 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 7828