FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 เมษายน 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท หยิน ไห่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105561088857

ที่อยู่ อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ บี 2102 ชั้นที่ 21 เลขที่ 90 ซอย - ถนน รัชดาภิเษก
แขวง/ตำบล ห้วยขวาง เขต/อำเภอ ห้วยขวาง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท หยิน ไห่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 1 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ HLB Srinakarin 40 Road (เอช แอล บี ศรีนครินทร์ 40) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
24 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14167