FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 เมษายน 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท เวลล์ คอนเนคชั่น จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105547074381

ที่อยู่ เลขที่ 22/111 ซอย คลองลำเจียก ถนน -
แขวง/ตำบล คลองกุ่ม เขต/อำเภอ บึงกุ่ม

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท เวลล์ คอนเนคชั่น จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ โรงแรม เทคออฟ โฮเทล (TAKE OFF HOTEL) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
24 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14165
2 โครงการ โรงแรม เทคออฟ โฮเทล (TAKE OFF HOTEL) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
24 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14166