แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 23 กันยายน 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี)

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2535 ถึงวันที่ 07 มิ.ย. 2555)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107555000155

ที่อยู่ 1 ซอย - ถนน ไอ-สามบี
แขวง/ตำบล มาบตาพุด เขต/อำเภอ เมืองระยอง

จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150

โทรศัพท์ 038699000

โทรสาร 038699999

อีเมล -

เว็บไซต์ https://www.sprc.co.th

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -


แผนที่ตั้งสำนักงาน
   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 3 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 การทบทวนและเพิ่มเติมตารางข้อมูลปล่องระบายอากาศ และการระบายสารมลพิษอากาศในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงกลั่นน้ำมัน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) โรงกลั่นน้ำมัน
ระยอง
31 พ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 12054
2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือ (ครั้งที่ 3) บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) คมนาคม
ระยอง
07 พ.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 9487
3 โครงการกลั่นน้ำมัน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) โรงกลั่นน้ำมัน
ระยอง
05 มี.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 7442