FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 เมษายน 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท เอดีซี-เจวี 18 จำกัด (บริษัท เอเอ็มเอฟ เอเชีย บางพลัด จำกัด)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115561002413

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล - เขต/อำเภอ -

จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท เอดีซี-เจวี 18 จำกัด (บริษัท เอเอ็มเอฟ เอเชีย บางพลัด จำกัด) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 1 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ IDEO CH70 (ไอดีโอ ซีเอช70) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
25 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14079