FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ภูเก็ต สมายล์ (ประเทศไทย) จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105561067078

ที่อยู่ เลขที่ 116/12 ซอย - ถนน พระราม 6
แขวง/ตำบล พญาไท เขต/อำเภอ พญาไท

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ภูเก็ต สมายล์ (ประเทศไทย) จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 1 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการอาคารชุด เดอะ มาริน ภูเก็ต (THE MARIN PHUKET) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
10 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 13856