FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท เอ็นริช ปรนิมมิต จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560020442

ที่อยู่ 588 อาคารโอ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 2 ห้อง 2 ซี หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน นครอินทร์
แขวง/ตำบล บางขุนกอง เขต/อำเภอ บางกรวย

จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท เอ็นริช ปรนิมมิต จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 1 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ dusitD2 hua hin (ดุสิตดีทู หัวหิน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประจวบคีรีขันธ์
19 มิ.ย. 2562 ยื่น Monitor 2/2562 13458