FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท วังน้อย ฮอสพิทอลิตี้ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553029910

ที่อยู่ 20 อาคารบุปผจิต ชั้น 8 ซอย - ถนน สาทรเหนือ
แขวง/ตำบล สีลม เขต/อำเภอ บางรัก

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท วังน้อย ฮอสพิทอลิตี้ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 1 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ โรงแรม ยู หัวหิน (U Hua Hin) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประจวบคีรีขันธ์
18 มิ.ย. 2562 13456