FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท เอแอนด์เอ็ม แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0205557035573

ที่อยู่ 155/63 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล เจ็ดเสมียน เขต/อำเภอ โพธาราม

จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท เอแอนด์เอ็ม แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 1 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ โรงงานผลิตภัณฑ์เหล็กหล่อขึ้นรูป บริษัท เอแอนด์เอ็ม แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรม
ราชบุรี
21 พ.ค. 2562 ยื่น Monitor 2/2562 13356