แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 มิถุนายน 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี)

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (ตั้งแต่วันที่ 08 พ.ย. 2527 ถึงวันที่ 23 เม.ย. 2536)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000269

ที่อยู่ 2098 อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ซอย - ถนน สุขุมวิท
แขวง/ตำบล พระโขนงใต้ เขต/อำเภอ พระโขนง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2540 1 0 1 0 0 0 0 0 0
รวม 1 0 1 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 3 โครงการ ดังนี้