แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี)

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (ตั้งแต่วันที่ 08 พ.ย. 2527 ถึงวันที่ 23 เม.ย. 2536)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000269

ที่อยู่ 2098 อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ซอย - ถนน สุขุมวิท
แขวง/ตำบล พระโขนงใต้ เขต/อำเภอ พระโขนง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -


แผนที่ตั้งสำนักงาน
   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 4 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) โรงกลั่นน้ำมัน
กรุงเทพมหานคร
08 ก.พ. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 2/2563 13034
2 ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน ครั้งที่ 8 โรงกลั่นน้ำมัน
กรุงเทพมหานคร
18 พ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 12729
3 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน โรงกลั่นน้ำมัน
กรุงเทพมหานคร
- เปิดดำเนินการ 921
4 โครงการ ท่าเทียบเรือ บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คมนาคม 19 ก.พ. 2536 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2563 12744