แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0705517000049

ที่อยู่ 3/11 ซอย - ถนน แสงชูโต
แขวง/ตำบล ท่าผา เขต/อำเภอ บ้านโป่ง

จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70110

โทรศัพท์ 032743111

โทรสาร 032371446

อีเมล info@banpongsugar.com

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล อุตสาหกรรม
ขอนแก่น
21 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14402
2 โครงการ ปรับปรุงและเพิ่มเติมการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง พลังงาน
ราชบุรี
27 ก.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 10456