แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 ตุลาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0705517000049

ที่อยู่ 3/11 ซอย - ถนน แสงชูโต
แขวง/ตำบล ท่าผา เขต/อำเภอ บ้านโป่ง

จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70110

โทรศัพท์ 032743111

โทรสาร 032371446

อีเมล info@banpongsugar.com

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 3 โครงการ ดังนี้