FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

นางสาวเปรมวดี ธำรงเกียรติกุล


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3101400526772

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล - เขต/อำเภอ -

จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ นางสาวเปรมวดี ธำรงเกียรติกุล มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 1 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ โรงแรม นาคา เรสซิเดนซ์ (NAKA Residence) (เปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
21 พ.ค. 2562 13343