FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท พีเอ็มเค เพลส จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835560017429

ที่อยู่ เลขที่ 79/2 ซอย 1 พัฒนา ถนน พัฒนา
แขวง/ตำบล ตลาดเหนือ เขต/อำเภอ เมืองภูเก็ต

จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท พีเอ็มเค เพลส จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ โรงแรม เดอะ โทแพ็ส เรสซิเดนซ์ (เปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
21 พ.ค. 2562 13345
2 โครงการ THE TOPAZ RESIDENCE อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
25 ก.ย. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 12822