FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 เมษายน 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท เทอร์ควอยซ์ คลิฟ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558096747

ที่อยู่ เลขที่ 2/7 ซอย สุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนน -
แขวง/ตำบล คลองเตยเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท เทอร์ควอยซ์ คลิฟ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 1 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ โรงแรม เนเวย่า อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
27 พ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ 12672