แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 18 มกราคม 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107561000013

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล - เขต/อำเภอ -

จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2541 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 6 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ ระบบท่อขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 พลังงาน
สุราษฎร์ธานี
30 ส.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 11088
2 โครงการ ท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลวสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2 คมนาคม
สุราษฎร์ธานี
15 ก.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 10336
3 โครงการท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันภูเก็ต คมนาคม 19 ก.พ. 2552 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 11636
4 โครงการ ปรับปรุงท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลว จังหวัดสุราษฎร์ธานี คมนาคม
สุราษฎร์ธานี
07 ก.ค. 2541 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 1179
5 โครงการ ท่าเทียบเรือของ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย คมนาคม
กรุงเทพมหานคร
10 ม.ค. 2535 เปิดดำเนินการ 1/2563 4
6 โครงการท่าเทียบเรือน้ำมันและก๊าชของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา คมนาคม
สงขลา
26 ต.ค. 2531 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 11637