แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 มิถุนายน 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

การเคหะแห่งชาติ


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000159056

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล - เขต/อำเภอ -

จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2539 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2542 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2543 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2544 9 0 9 0 0 0 0 0 0
2545 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2546 3 0 3 0 0 0 0 0 0
2547 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2548 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2549 12 0 12 0 0 0 0 0 0
2550 4 0 4 0 0 0 0 0 0
2551 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2553 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2554 33 0 33 0 0 0 0 0 0
2555 19 0 19 0 0 0 0 0 0
2556 7 0 7 0 0 0 0 0 0
2557 2 0 2 0 0 0 0 0 0
รวม 99 0 99 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ การเคหะแห่งชาติ มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 195 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ อาคารเช่าสำหรับข้าราชการผู้มีรายได้น้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน บริการชุมชนและที่พักอาศัย
แม่ฮ่องสอน
26 เม.ย. 2562 13258
2 โครงการ อาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดนครสวรรค์ 2 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นครสวรรค์
10 ต.ค. 2560 12981
3 โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดปทุมธานี (รังสิตคลอง 10/2) บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ปทุมธานี
16 ส.ค. 2560 ระยะดำเนินการ 13205
4 โครงการ บ้านเอื้ออาทร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 และ 2 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
สุราษฎร์ธานี
28 เม.ย. 2560 10836
5 โครงการ บ้านรัฐสวัสดิการ (ประเภทเช่า) กรมสวัสดิการทหารอากาศบริเวณโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ระยะที่ 2 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
30 ม.ค. 2560 10650
6 โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดอุดรธานี (สามพร้าว) บริการชุมชนและที่พักอาศัย
อุดรธานี
29 พ.ย. 2559 10546
7 โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดมหาสารคาม บริการชุมชนและที่พักอาศัย
มหาสารคาม
18 ต.ค. 2559 10484
8 โครงการ บ้านเอื้ออาทร จังหวัดเชียงใหม่ 6 (สันผีเสื้อ) บริการชุมชนและที่พักอาศัย
เชียงใหม่
09 ก.ย. 2559 ระยะดำเนินการ Monitor 2/2560 10428
9 โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย (แปลง G) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อ ประกอบการพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการ จัดสรรที่ดิน 29 ส.ค. 2559 13177
10 โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริการชุมชนและที่พักอาศัย
พระนครศรีอยุธยา
12 เม.ย. 2559 10046
11 โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จ.ภูเก็ต (เทพกระษัตรี) บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
29 มิ.ย. 2558 9605
12 โครงการบ้านเอื้ออาทรที่ได้ดำเนินการก่อสร้างไปก่อน โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (วัดรังสีสุธาวาส) บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
16 มิ.ย. 2558 ระยะดำเนินการ Monitor 2/2560 9727
13 โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดเชียงใหม่ 7 (ไนท์ซาฟารี) บริการชุมชนและที่พักอาศัย
เชียงใหม่
28 พ.ค. 2558 Monitor 2/2560 9658
14 โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดสมุทรสาคร (ท่าจีน) บริการชุมชนและที่พักอาศัย
สมุทรสาคร
03 มี.ค. 2558 7680
15 โครงการ เคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดภูเก็ต 2 ส่วนที่ 1 ของการเคหะแห่งชาติ บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
03 มี.ค. 2558 7689
16 โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดอุดรธานี 4 (หนองสำโรง) บริการชุมชนและที่พักอาศัย
อุดรธานี
06 ม.ค. 2558 ระยะดำเนินการ มาตรการป้องกัน บ้านเอื้ออาทร จังหวัดอุดรธานี 4 (หนองสำโรง) 1/2558 7723
17 โครงการบ้านเอื้ออาทรมิตรภาพ จังหวัดหนองคาย บริการชุมชนและที่พักอาศัย
หนองคาย
22 ธ.ค. 2557 7677
18 โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บ่อวิน)
ชลบุรี
17 ธ.ค. 2557 ระยะดำเนินการ 13232
19 โครงการ บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ (วัดพระเงิน) นนทบุรี บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นนทบุรี
14 ต.ค. 2557 7882
20 โครงการ เอื้ออาทรนครปฐม 1 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นครปฐม
10 ต.ค. 2557 9244

หน้าที่ 1 จาก 10 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>