แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 กันยายน 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

การเคหะแห่งชาติ


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000159056

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล คลองจั่น เขต/อำเภอ บางกะปิ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2542 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2543 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2544 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2545 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2546 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2547 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2548 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2549 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2553 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ การเคหะแห่งชาติ มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 205 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสมุทรปราการ (บางพลี) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
15 พ.ค. 2562 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2563 13560
2 โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดลำปาง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ลำปาง
15 พ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 13612
3 โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดอุบลราชธานี อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
อุบลราชธานี
15 พ.ค. 2562 อื่นๆ 13645
4 โครงการ อาคารเช่าสำหรับข้าราชการผู้มีรายได้น้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
แม่ฮ่องสอน
26 เม.ย. 2562 13258
5 โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดชลบุรี (แหลมฉบัง) ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
10 ก.พ. 2562 13575
6 โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเชียงใหม่ (หนองหอย) การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อ ประกอบการพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการ จัดสรรที่ดิน
เชียงใหม่
08 ก.พ. 2562 ยื่น Monitor 1/2563 13583
7 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (ประชานิเวศน์ 3) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
08 ก.พ. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 14112
8 โครงการ อาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดนครสวรรค์ 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครสวรรค์
10 ต.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 12981
9 โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดปทุมธานี (รังสิตคลอง 10/2) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
16 ส.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 13205
10 โครงการ บ้านเอื้ออาทร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 และ 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สุราษฎร์ธานี
28 เม.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 10836
11 โครงการ บ้านรัฐสวัสดิการ (ประเภทเช่า) กรมสวัสดิการทหารอากาศบริเวณโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ระยะที่ 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
30 ม.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 10650
12 โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดอุดรธานี (สามพร้าว) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
อุดรธานี
29 พ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ 10546
13 โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดมหาสารคาม อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
มหาสารคาม
18 ต.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 10484
14 โครงการ บ้านเอื้ออาทร จังหวัดภูเก็ต (ถลาง) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
13 ก.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 13303
15 โครงการ บ้านเอื้ออาทร จังหวัดเชียงใหม่ 6 (สันผีเสื้อ) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงใหม่
09 ก.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 10428
16 โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย (แปลง G) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อ ประกอบการพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการ จัดสรรที่ดิน
กรุงเทพมหานคร
29 ส.ค. 2559 ยื่น Monitor 1/2563 13177
17 โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
พระนครศรีอยุธยา
12 เม.ย. 2559 เปิดดำเนินการ 10046
18 โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จ.ภูเก็ต (เทพกระษัตรี) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
29 มิ.ย. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 9605
19 โครงการบ้านเอื้ออาทรที่ได้ดำเนินการก่อสร้างไปก่อน โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (วัดรังสีสุธาวาส) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
16 มิ.ย. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 9727
20 โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดเชียงใหม่ 7 (ไนท์ซาฟารี) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงใหม่
28 พ.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 9658

หน้าที่ 1 จาก 11 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>