FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท บางกูน่า การ์เด้นส์ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835550005959

ที่อยู่ เลขที่ 123/17 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ศรีสุนทร
แขวง/ตำบล เชิงทะเล เขต/อำเภอ ถลาง

จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท บางกูน่า การ์เด้นส์ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 1 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ อาคารชุด นิวนอร์ดิค ภูเก็ต วอเตอร์เวิล์ด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
13 มิ.ย. 2562 13452