FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 เมษายน 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105560069794

ที่อยู่ 65/114 ซอย รามอินทรา 14 ถนน -
แขวง/ตำบล ท่าแร้ง เขต/อำเภอ บางเขน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ Premio Unic (พรีมิโอ ยูนิค) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
13 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14072
2 โครงการ QUINTO อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
10 เม.ย. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 2/2562 11985