FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

นางสาวมนฑากาญจน์ ศรีทรัพยโกษิต


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 5102000016537

ที่อยู่ 48/44 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล หนองปลาไหล เขต/อำเภอ บางละมุง

จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ นางสาวมนฑากาญจน์ ศรีทรัพยโกษิต มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ หมู่บ้านศิริมงคล 3 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
17 ธ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ 12710
2 โครงการ บ้านศิริมงคล 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
28 เม.ย. 2559 เปิดดำเนินการ 10067