แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0255548000495

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล - เขต/อำเภอ -

จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2549 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 3 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ สวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 เฟส 5 อุตสาหกรรม
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
05 ก.พ. 2562 13036
2 โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 อุตสาหกรรม
ปราจีนบุรี
12 ก.ย. 2554 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 6895
3 โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 3 อุตสาหกรรม
ปราจีนบุรี
04 ธ.ค. 2549 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 2899