แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

กรมท่าอากาศยาน


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000158084

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล - เขต/อำเภอ -

จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2541 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2544 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ กรมท่าอากาศยาน มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 5 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ ปรับปรุงขยายท่าอากาศยานตรัง คมนาคม
ตรัง
07 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14361
2 โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานปาย คมนาคม
แม่ฮ่องสอน
02 ธ.ค. 2551 เปิดดำเนินการ 3905
3 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างฐานบินเฮลิคอปเตอร์ ของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จำกัด ภายในพื้นที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ของกรมการขนส่งทางอากาศ คมนาคม
นครศรีธรรมราช
16 ต.ค. 2551 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 4516
4 โครงการก่อสร้างสนามบินบางปิ้ง คมนาคม
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
19 ก.ย. 2544 ยังไม่ได้ดำเนินการ 1748
5 โครงการติดตั้งเครื่องช่วยการเดินอากาศแบบ Secondary Surveillance Radar ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน คมนาคม
แม่ฮ่องสอน
16 ก.ย. 2541 เปิดดำเนินการ 1232