แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 มกราคม 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกพานิชระยอง


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0213527000061

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล เนินพระ เขต/อำเภอ เมืองระยอง

จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกพานิชระยอง มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 3 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินเกรย์แวก เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 2/2548 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกับ คำขอประทานบัตรที่ 1/2562 เหมืองแร่
จันทบุรี
02 พ.ย. 2563 อื่นๆ 14860
2 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 15774/16354 เหมืองแร่
ฉะเชิงเทรา
24 ก.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 10997
3 โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต ประทานบัตรที่ 15774/14787 เหมืองแร่
ฉะเชิงเทรา
29 ม.ค. 2535 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2555 9