แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 ตุลาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115559016810

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล สำโรงเหนือ เขต/อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 7 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ The Origin Ramintra 83 Station อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
16 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ 1/2563 14606
2 โครงการ THE ORIGIN RAM 209 INTERCHANGE (ดิ ออริจิ้น ราม 209 อินเตอร์เชนจ์) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
15 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 14385
3 โครงการ ดิ ออริจิ้น สุขุมวิท 105 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
23 ส.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 13820
4 โครงการ Notting Hill Jatujak Interchange อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
27 ธ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ 11507
5 โครงการ Notting Hill Grand Sukhumvit 105 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
28 พ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ 13175
6 โครงการ Kensington Sukhumvit-Thepharak อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
18 ก.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 10972
7 โครงการ Notting Hill Rattanathibet อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
03 ก.ค. 2560 อื่นๆ 10964