FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 เมษายน 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0745545000902

ที่อยู่ 99/10-14 หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน เอกชัย
แขวง/ตำบล โคกขาม เขต/อำเภอ เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ ดีพาร์ค คอนโด 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
28 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14091
2 โครงการ ดีพาร์ค คอนโด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
11 พ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560 10854