แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 ตุลาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105550078138

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล ลุมพินี เขต/อำเภอ ปทุมวัน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 4 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการอาคารชุด Walden Sukhumvit 39 (วาลเด้น สุขุมวิท 39) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
20 ส.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14644
2 โครงการอาคารชุด WALDEN Asoke (วาลเด้น อโศก) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
17 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2563 12172
3 โครงการ BluPhere Na Jomtien 18 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
20 ธ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ 11494
4 โครงการ BAYPHERE PATTAYA อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
12 เม.ย. 2560 เปิดดำเนินการ monitor 2/2560 10829