แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 กันยายน 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107559000184

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล ทุ่งมหาเมฆ เขต/อำเภอ สาทร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2552 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 8 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ โรงไฟฟ้า พลังความร้อน ขนาด 150 เมกะวัตต์ พลังงาน
สระบุรี
02 ต.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 11231
2 โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) พลังงาน
สระบุรี
25 ก.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 11000
3 โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ขนาด 40 เมกะวัตต์ (TG 7) พลังงาน
สระบุรี
03 พ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 10897
4 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงผลิตไฟฟ้าโดยใช้ความร้อนทิ้งจากโรงงานปูนซีเมนต์ ครั้งที่ 2 พลังงาน
สระบุรี
07 ก.พ. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 10705
5 โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจากพลังงานหมุนเวียนประเภทเชื้อเพลิง พลังงานความร้อนจากขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ขยะอันตรายและความร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ (ส่วนที่ 2 ขนาด 30 เมกะวัตถ์) พลังงาน
สระบุรี
01 พ.ค. 2556 เปิดดำเนินการ 1/2563 6894
6 โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจากพลังงานหมุนเวียนประเภทเชื้อเพลิง พลังงานความร้อนจากขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ขยะอันตรายและความร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ (ส่วนที่ 1 ขนาด 60 เมกะวัตถ์) พลังงาน
สระบุรี
30 เม.ย. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 6893
7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ลมร้อนทิ้งจากโรงงานปูนซีเมนต์ในการผลิตกระแสไฟฟ่า (เพิ่มกำลังการผลิต 20 เมกกะวัตต์) พลังงาน
สระบุรี
04 ม.ค. 2554 อื่นๆ 4162
8 โครงการ โรงผลิตไฟฟ้าโดยใช้ความร้อนทิ้งจากโรงงานปูนซีเมนต์ พลังงาน
สระบุรี
29 เม.ย. 2552 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2561 4602