แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 25 มกราคม 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105525041226

ที่อยู่ 97/4 ซอย - ถนน สุโขทัย
แขวง/ตำบล ดุสิต เขต/อำเภอ ดุสิต

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท แปรสภาพ

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2548 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 5 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ The kris 7 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
- เปิดดำเนินการ 7243
2 โครงการอาคารชุดพักอาศัย เดอะคริส อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
04 มี.ค. 2548 เปิดดำเนินการ 2460
3 โครงการจัดสรรที่ดิน กฤษดามารีน่าไอแลนด์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ฉะเชิงเทรา
06 มี.ค. 2540 เปิดดำเนินการ 925
4 โครงการจัดสรรที่ดิน กฤษดาซิตี้ เลค แอนด์ พาร์ค อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
10 ก.ค. 2539 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2556 808
5 โครงการกฤษดานคร 29 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
19 มี.ค. 2539 เปิดดำเนินการ 732