แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115558020139

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล บางปูใหม่ เขต/อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 5 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม เจริญสินธานี ลิพอน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
12 ธ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ 12774
2 โครงการ วิคตอเรีย อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
09 มี.ค. 2561 อื่นๆ 11842
3 โครงการ เจริญสินธานี บ้านเชิด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
29 ก.พ. 2559 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2558 9919
4 โครงการเจริญสินธานี เมืองใหม่ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
25 มี.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 7846
5 โครงการบางปูแฟคทอรี่แลนด์ อุตสาหกรรม
สมุทรปราการ
04 มี.ค. 2554 อื่นๆ 6145