FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ใจอัญญา จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835556013104

ที่อยู่ 35/2 ถนนพระบารมี ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล ป่าตอง เขต/อำเภอ กะทู้

จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ใจอัญญา จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 1 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการโรงแรม รายาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
21 ส.ค. 2558 เปิดดำเนินการ 9589