แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 04 ธันวาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท เอ็มเจอาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553061490

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล พลับพลา เขต/อำเภอ วังทองหลาง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท เอ็มเจอาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ เอ็มเจอาร์ คอนโดมิเนียม (MJR CONDOMINIUM) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
02 ก.ค. 2562 13663
2 โครงการอาคารชุด SK 31 RESIDENCE อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
08 พ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 9472