FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี)

ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 2511 ถึงวันที่ 07 ก.พ. 2537)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537000491

ที่อยู่ 539/2 ซอย - ถนน ศรีอยุธยา
แขวง/ตำบล ถนนพญาไท เขต/อำเภอ ราชเทวี

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัม คำขอประทานบัตรที่ 3/2558 เหมืองแร่
นครสวรรค์
09 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 13879
2 โครงการเหมืองแร่ยิปซั่ม ประทานบัตรที่ 26071/15097 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
07 ต.ค. 2539 เปิดดำเนินการ 873